PLE ORDINARI

Dimecres, 29 de setembre de 2021 a les 19.00 h

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària

Data i hora
1a convocatòria: 29 / de setembre / 2021 a les 19:00
2a convocatòria: 1 / d'octubre / 2021 a les 19:00


Via telemàtica

Ple municipal ordinari

Segueix-lo en directe per:

Radio Sant Esteve 88.0FM

Streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw  i  http://rtv10.alacarta.cat/

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva

1.Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 21.07.2021O)
Propostes de la Comissió Informativa General:
3.Expedient 386/2021. Aprovació Comptes Generals 2020
4.Expedient 3352/2021. Modificació Pressupost Ajuntament exp. 16/2021
5.Expedient 1766/2021. Resolució al·legacions. Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament per l'exercici 2021
6.Expedient 3285/2021. Moció Grup Polític PSC-CP sobre la situació de les dones a l'Afganistan

B) Activitat de control
7.Informació Alcaldia
8.Donar compte Decrets d'Alcaldia
9.Donar compte Protocol de Prevenció i Intervenció front a l'Assetjament laboral
10.Donar compte informe de Secretaria-Intervención sobre el cumplimiento de plazos de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 2n trimestre 2021
11.Donar compte "Període mitjà de pagament 2n trimestre 2021"
12.Escrito dimisión Sra. Concejala

C) Precs i preguntes
13. Precs i preguntes

 
 
Darrera actualització: 28.09.2021 | 15:18