COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL ORDINÀRIA

Dimarts, 21 de setembre de 2021 a les 19.00 h

LLOC: Via telemàtica
ASSISTENTS: 
Enric Carbonell i Jorba - Alcalde
Roser Brosed Yuste - Regidora del grup municipal PSC - CP
Joan Galceran i Margarit - Regidor del grup municipal ARAses
Antonio González Bermejo - Regidor del grup municipal Cs
M. del Carme Rallo i Casanovas - Regidora del grup municipal ERC - AM
Laura Haba Jiménez - Regidora del grup municipal AUXSES - AMUNT
M. Angels Rios Echeverria - Regidora del grup municipal SeC-ECG

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària
Data i hora
10 / de novembre / 2020 a les 19:00
Lloc
Via telemàtica
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (CIG 20.10.2020O)
3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (CIG 26.10.2020EU)
Assumpte a dictaminar per a la seva posterior elevació al Ple, actuant en funcions de Junta General de la societat unipersonal de responsabilitat limitada “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SL.”:
4.Expedient 3102/2020. Aprovació Comptes Anuals
Assumptes a dictaminar per a la seva posterior elevació al Ple:
5.Expedient 533/2020. Aprovació Comptes Generals 2019
6.Expedient 3096/2020. Modificació Pressupost Ajuntament exp. 16/2020
7.Expedient 3114/2020. Modificació Pressupost Ajuntament exp. 17/2020
8.Expedient 1115/2019. Verificació del text refós de la “Refosa de l’ordenament urbanístic i Modificació Puntual del PGOU’91 a l’àmbit SUP 3 – Sector de Desenvolupament residencial - esportiu “Masia Bach”
9.Expedient 2769/2019. Verificació del text refós de la Modificació Puntual del Pla Parcial del SUP 3 -Sector de Desenvolupament residencial - esportiu “Masia Bach"
10.Expedient 3107/2020. Aprovació Bases Específiques Reguladores per a la concessió de subvencions destinades a infants de 0 a 3 anys usuaris del servei de menjador de la llar d’infants municipal durant el 2020 – 2023
11.Expedient 3025/2020. Aprovació Bases Específiques Reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la infància per l’afectació de la Covid19, durant el període 2020-2023
B) Precs i preguntes

Darrera actualització: 21.09.2021 | 12:13