JUNTA DE PORTAVEUS ORDINÀRIA

Dimarts, 10 de novembre de 2020 a les 19.45 h

LLOC: Via telemàtica
ASSISTENTS:
Enric Carbonell Jorba - Alcalde
Roser Brosed Yuste- Regidora Portaveu del Grup Municipal PSC
Joan Galceran i Margarit - Regidor Portaveu del Grup Municipal ARAses
Antonio González Bermejo - Regidor Portaveu del Grup Municipal Ciutadans
M. Carme Rallo i Casanovas - Regidora Portaveu del Grup Municipal ERC
Laura Haba Jiménez - Regidora Portaveu del Grup Municipal Alternativa Unitària
M. Angels Rios Echeverria - Regidora Portaveu del Grup Municipal Sesrovires en Comú

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
CONVOCATÒRIA
De conformitat amb l’article 48.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es convoca com a portaveu del seu grup polític, a la sessió ordinària de la Junta de Portaveus, que tindrà lloc el proper dia 10 de novembre de 2020, a les 19:45 hores, via telemàtica, als efectes de tractar els assumptes següents:
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2.- Pressupostos 2021
3.- Pla estratègic de subvencions
4.- Conveni INCASOL
5.- Constitució Comissió de Seguiment àmbit Chupa-Chups
6.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 10.11.2020 | 11:19