PLE ORDINARI

Dimecres, 18 de novembre de 2020 a les 19.00 h

LLOC: Via telemàtica
ASSISTENTS: Tots els Regidors i Regidores del Consistori

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 22.10.2020E)
Propostes de la Comissió Informativa General:
3.Expedient 533/2020. Aprovació Comptes Generals 2019
4.Expedient 3096/2020. Modificació Pressupost Ajuntament exp. 16/2020
5.Expedient 3114/2020. Modificació Pressupost Ajuntament exp. 17/2020
6.Expedient 1115/2019. Verificació del text refós de la “Refosa de l’ordenament urbanístic i Modificació Puntual del PGOU’91 a l’àmbit SUP 3 – Sector de Desenvolupament residencial - esportiu “Masia Bach”
7.Expedient 2769/2019. Verificació del text refós de la Modificació Puntual del Pla Parcial del SUP 3 -Sector de Desenvolupament residencial - esportiu “Masia Bach"
8.Expedient 3107/2020. Aprovació Bases Específiques Reguladores per a la concessió de subvencions destinades a infants de 0 a 3 anys usuaris del servei de menjador de la llar d’infants municipal durant el 2020 – 2023
9.Expedient 3025/2020. Aprovació Bases Específiques Reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la infància per l’afectació de la Covid19, durant el període 2020-2023
Ratificació inclusió punt següent a l’ordre del dia:
10.Expedient 3224/2020. Moció de CCOO Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès i Garraf (Exigim seguretat als centres)
B) Activitat de control
11.Informació Alcaldia
12.Donar compte informe de Secretaria-Intervención sobre el cumplimiento de plazos de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 3r trimestre 2020
13.Donar compte "Període mitjà de pagament 3r trimestre 2020"
C) Precs i preguntes
14.Precs i preguntes

Darrera actualització: 13.11.2020 | 15:19