Ple Junta General

Dimecres, 18 de juliol de 2018 a les 18.30 h

LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament
ASSISTENTS: L'Alcalde i tots els Regidors i Regidores del consistori 

PLE AJUNTAMENT ACTUANT EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL

Per a celebrar la sessió extraordinària de 1ª Convocatòria el dia 18 de juliol de 2018 a les 8:30 hores, se’l convoca a vostè, a fi de concórrer a l’acte, segons determina l’article 46 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i article 97 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local a Catalunya; i articles 8 i 9 dels Estatuts de la societat unipersonal de responsabilitat limitada “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires,SL.”, o en el cas de no poder assistir, ho acrediti amb l’anterioritat oportuna davant aquesta Alcaldia-Presidència, indicant-li que de no poder celebrar
aquesta sessió en la 1ª Convocatòria es celebraria el dia 20 a la mateixa hora 2ona. Convocatòria, advertint-li que de conformitat amb el que disposa l’article 84 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, des d’aquest moment, té a la seva disposició els expedients i antecedents dels assumptes a sota relacionats, als efectes de que pugui conèixer aquests abans de deliberar.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva


1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Propostes de la Comissió Informativa General:
2.Expedient 2389/2018. Ratificar sol·licitud pròrroga de conveni interadministratiu amb la Generalitat de Catalunya per a l'any 2019
3.Expedient 1738/2018. Aprovació Comptes Anuals


B) Precs i preguntes

Darrera actualització: 13.07.2018 | 12:02