Ple Junta General

Dimecres, 24 d'octubre de 2018 a les 18.45 h

LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament
ASSISTENTS: L'Alcalde i tots els Regidors i Regidores del consistori 

PLE AJUNTAMENT ACTUANT EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL

Per a celebrar la sessió extraordinària de 1ª Convocatòria el dia 24 d'octubre de 2018 a les 18:45 hores, se’l convoca a vostè, a fi de concórrer a l’acte, segons determina l’article 46 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, i article 97 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local a Catalunya; i articles 8 i 9 dels Estatuts de la societat unipersonal de responsabilitat limitada “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires,SL.”, o en el cas de no poder assistir, ho acrediti amb l’anterioritat oportuna davant aquesta Alcaldia-Presidència, indicant-li que de no poder celebrar
aquesta sessió en la 1ª Convocatòria es celebraria el dia 26 a la mateixa hora 2ona. Convocatòria, advertint-li que de conformitat amb el que disposa l’article 84 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, des d’aquest moment, té a la seva disposició els expedients i antecedents dels assumptes a sota relacionats, als efectes de que pugui conèixer aquests abans de deliberar.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Expedient 3164/2018. Nomenament nou vocal del Consell d'Administració de la Societat unipersonal de responsabilitat limitada "Serveis municipals de Sant Esteve Sesrovires,SL"

B) Activitat de control

---

C) Precs i preguntes

---

Darrera actualització: 19.10.2018 | 15:09