Plens municipals

Composició del ple municipal

El ple és el màxim òrgan de representació política i de decisió de l'Ajuntament. A Sant Esteve, està format per 13 regidors/es, i el presideix l'alcalde/ssa. Aquest nombre ve determinat segons els habitants de cada poble o ciutat. La seva composició és la següent:

Enric Carbonell Jorba (Grup municipal del PSC)

Roser Brosed Yuste  (Grup municipal del PSC)

Lorena Cuesta Pozo (Grup municipal del PSC)

Òscar Rodríguez Andreu (Grup municipal del PSC)

M. Carme Rallo i Casanovas (Grup municipal d'ERC)

Adrià Companys i Arcusa (Grup municipal d'ERC)

Lluís Canals Morte (Grup municipal d'ERC)

David Sánchez Jordán (Grup municipal d'ERC)

Maribel Mercader Allué (Grup municipal d'ERC)

Joan Galceran Margarit (Grup municipal d'ARAses)

Antonio González Bermejo (Grup Municipal de Ciutadans)

Laura Haba Jiménez (Grup Municipal d'Alternativa per Sant Esteve)

M.Àngels Ríos Echeverría (Grup municipal de Sesrovires en comú)

 
Competències del ple municipal

Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en l'article 22 de la  Llei de Bases de Règim Local

1. El ple integrat per tots els regidors és presidit per l’alcalde.
 
2. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els ajuntaments, i a l’assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les atribucions següents:  

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les quals es refereix l’article 45; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom del municipi o d’aquelles entitats i l’adopció o la modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 
c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació que preveu la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l’alteració de qualssevol dels instruments esmentats.  

d) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
 
e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i la modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
f) L’aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
 
g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 
i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
 
j) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 
k) La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.
 
l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost —llevat de les de tresoreria, que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior— tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 
n) [Derogat]
 
ñ) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per contractar-los o concedir-los, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.
 
o) [Derogat]
 
p) Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial.
 
q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.
 
3. Igualment, correspon al ple la votació sobre la moció de censura a l’alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest, que han de ser públiques i s’han de dur a terme mitjançant una crida nominal en tots els casos, i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.
 
4. El ple pot delegar l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i en la junta de govern local, llevat de les enunciades a l’apartat 2, paràgrafs a, b, c, d, e, f, g, h, i, l i p, i a l’apartat 3 d’aquest article.
 

 
Calendari del ple municipal

El ple es reuneix en sessió ordinària el tercer dimecres de cada mes, a les 19.00 h. També poden celebrar sessions amb caràcter extraordinari. Els plenaris de l'Ajuntament se celebren a la sala de plens de l'edifici consistorial i són de caràcter públic. Els ordres del dia i les actes de les sessions es publiquen a la Seu Electrònica.

 
Mocions

En aquetst apartat trobareu les mocions que els grups politics presenten als plens muncipals. A més del text de la moció també s'incorpora el resultat de la votació També podeu consultar la web videoactes on trobareu en format vídeo la sessió plenària i a més us permet accedir directament al punt del ple o intervenció que sigui del vostre interès. 

Ple municipal 29-09-2021

TÍTOL DE LA MOCIÓ:  Moció del Grup Municipal Socialista sobre la situació de les dones a l’Afganistan
DATA: Ple  29-09-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ:  PSC
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:  Aprovació per unanimitat

Ple municipal 21-07-2021

TÍTOL DE LA MOCIÓ:  Moció  sobre l’exclusió dels serveis bancaris dels col·lectius no digitalitzats i territoris poc poblats i la pèrdua de qualitat dels serveis
DATA: Ple  21-07-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ:  Moció grup polític SeC-ECG
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:  Aprovació per unanimitat

TÍTOL DE LA MOCIÓ:  Moció per requerir al nou Govern de la Generalitat resolgui les polítiques públiques i deutes pendents amb els municipis i el món local, el seu “deute ciutadà”
DATA: Ple 21-07-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ:  PSC, ARAses i Sesrovires en Comù
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: A favor: PSC, ARAses, Cs, Sesrovires en Comú, AUxSES Abstenció: ERC

Ple municipal 16-06-2021

TÍTOL DE LA MOCIÓ:  En contra de l'allargament de la Tercera Pista a l'aeroport del Prat (Aeroport Barcelona-El Prat Josep Tarradellas)
DATA: Ple 16-06-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ:  Moció grup polític SeC-ECG
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:  A favor: ERC, AUxSES i Sesrovires en Comú. Abstenció: PSC, ARAses i Ciutadans

TÍTOL DE LA MOCIÓ:  Moció de suport a l'Amnistia
DATA: Ple 16-06-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Moció conjunta grups polítics (AUXSES-AMUNT) i ESQUERRA REPUBLICANA 
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:  A favor: ERC, AUxSES. En contra: PSC, ARAses, Ciutadans i vot de presidència. Abstenció: Sesrovires en Comú

TÍTOL DE LA MOCIÓ:  Moción de rechazo al indulto a los políticos condenados por sedición y malversación de fondos públicos por los hechos ocurridos en Cataluña derivados del proceso separatista
DATA: Ple 16-06-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ:  Moción grupo político Cs
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:  A favor: Ciutadans. En contra: ERC, PSC, ARAses, AUxSES i Sesrovires en Comú

Ple municipal 26-05-2021

TÍTOL DE LA MOCIÓ:  Moció de suport al manifest Per un Model Energètic Sostenible
DATA: Ple 26-05-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ:  Alternativa Unitària
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:  A favor: AUxSES i Sesrovires en Comú. Abstenció: ERC, PSC, ARAses, Ciutadans

Ple municipal 21-04-2021

TÍTOL DE LA MOCIÓ:  Moció de suport al dictamen del Consell consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat
DATA: Ple 21-04-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ:  PSC-CP, ARAses, Cs i SeC-ECG
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:  vuit vots a favor (4 del PSC-CP, 1 d’ARAses, 1 de Cs, 1 d’AUXSES-AMUNT i 1 de SeC-ECG) i cinc abstencions d’ERC-AM.

TÍTOL DE LA MOCIÓ: Moció de suport a l’alliberament de les patents
DATA: Ple 21-04-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: SeC-ECG, ARAses i AUXSES-AMUNT
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: dotze vots a favor (4 del PSC-CP, 5 d’ERC-AM, 1 d’ARAses, 1 d’AUXSES-AMUNT i 1 de SeC-ECG) i un vot en contra de Cs, amb les esmenes recollides a la moció.

Ple municipal 17-03-2021

DECLARACIO INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES PEL MANTENIMENT DELS SERVEIS DE DISTRIBUCIO DE CORREUS I PER UN SERVEI POSTAL PUBLIC I UNIVERSAL Llegir la declaració institucional

TÍTOL DE LA MOCIÓ:  Moció a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d'una Llei Trans estatal
DATA: Ple 17-03-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ:  ERC
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:  A favor: ERC, Ciutadans, AUxSES, Sesrovires en Comú Abstenció: PSC, ARAses

TÍTOL DE LA MOCIÓ: Moció de suport al 8 de març, Dia Internacional de les Dones
DATA: Ple 17-03-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: SeC-ECG, ARAses i AUXSES-AMUNT
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: dotze vots a favor (4 del PSC-CP, 5 d’ERC-AM, 1 d’ARAses, 1 de d’AUXSES-AMUNT i 1 de SeC-ECG) i una abstenció de Cs.

Ple municipal 17-02-2021

TÍTOL DE LA MOCIÓ: Moció dels grups municipals de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per donar suport a la proposta presentada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya per reconèixer l’esport com a servei essencial
DATA: Ple 17-02-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Tots els grups municipals
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per unanimitat

TÍTOL DE LA MOCIÓ: Moció de suport a Pablo Hasél i per la preservació del dret de llibertat d’expressió
DATA: Ple 17-02-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Alternativa Unitària
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: A favor: ERC, AUxSES i Sesrovires en Comú. Abstenció: PSC, ARAses. En contra: Ciutadans

TÍTOL DE LA MOCIÓ: Moció en relació amb els talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum
DATA: Ple 17-02-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Sesrovires en Comú
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: A favor: ERC, PSC, ARAses, AUxSES i Sesrovires en Comú

TÍTOL DE LA MOCIÓ: Moción para que se adopten todas las medidas necesarias para reducir la enorme subida del precio de la electricidad
DATA: Ple 17-02-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Ciutadans
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: A favor: PSC, ARAses i Ciutadans. En contra: ERC, Sesrovires en Comú i AUxSES

TÍTOL DE LA MOCIÓ: Moció de recolzament al món de la cultura: dansa, música, teatre davant el tercer tancament i de creació d’ajudes pel sector
DATA: Ple 17-02-2021
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Ses Dansa i Associació Musical de Sant Esteve Sesrovires
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per unanimitat

Ple municipal 18-11-2020

TÍTOL DE LA MOCIÓ: Moció Unió de Consells Esportius de Catalunya (Declarar l'activitat física bé essencial)
DATA: Ple 18-11-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Unió de Consells Esportius de Catalunya
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, per dotze vots a favor (4 del PSC-CP, 5 d’ERC-AM, 1 d’ARAses,1 de (AUXSES) (AMUNT) i 1 de SeC-ECG,)  i una abstenció de Cs.

TÍTOL DE LA MOCIÓ: Moció de CCOO Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès i Garraf (Exigim seguretat als centres)
DATA: Ple 18-11-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Comissions Obreres
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, per set vots a favor (4 del PSC-CP, 1 d’ARAses,1 de (AUXSES) (AMUNT) i 1 de SeC-ECG,)  i sis abstencions (5 d’ERC-AM i 1 de Cs)

Ple municipal 04-11-2020

TÍTOL DE LA MOCIÓ Moció grup polític Cs “Para dar la opción a los padres de pedir la jornada continua en los Centros Educativos de Sant Esteve Sesrovires”

DATA: Ple 04.11.2020O
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Cs
RESULTAT DE LA VOTACIO

1a votació: 6 vots a favor (4 PSC-CP, 1 ARAses i 1 C's) i 6 vots en contra (5 ERC-AM i 1 SeC-EC)

2a votació: 6 vots a favor (4 PSC-CP, 1 ARAses i 1 C's) i 6 vots en contra (5 ERC-AM i 1 SeC-EC)

De conformitat amb l’article 46.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,  s'aprova per majoria simple amb el vot de qualitat de l'alcalde.

Moció aprovada per majoria simple amb el vot de qualitat de l’alcalde, amb les esmenes que s’indiquen a continuació.

ESMENES:

ON DIU:

Primero.- Solicitar al Departament d’Ensenyament y a su Conseller, que establezcan los mecanismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias y la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua.

Segundo.- Dar traslado a las diferentes plataformas de familias que impulsan la jornada continua en nuestro municipio.

HA DE DIR:

Primero.- Solicitar al Departament d’Ensenyament y a su Conseller, que establezcan los mecanismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias y la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua.

Segundo.- Solicitar al Departamento de Educación de la Generalitat que establezca las políticas de ayudas necesarias a las famílias para garantizar la equidad y la conciliación laboral y familiar que sería necesaria para adaptarse a la jornada continuada.

Tercero.- Dar traslado a las diferentes plataformas de familias que impulsan la jornada continua en nuestro municipio.

 

TÍTOL DE LA MOCIÓ Moció grup polític PSC-CP per la millora urgent de l’atenció sanitària a Sant Esteve Sesrovires

DATA: Ple 04.11.2020O
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: PSC-CP
RESULTAT DE LA VOTACIO

Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació (set vots a favor (4 del PSC-CP, 1 d’ARAses, 1 de Cs i 1 de SeC-EC) i cinc abstencions d’ERC-AM), amb les esmenes que s’indiquen a continuació.

ESMENES:

ON DIU:

Atès que l'Atenció Primària de Salut pateix deficiències agreujades per la pandèmia i que els i les professionals estan assumint una càrrega insuportable, més quan molts han estat malalts o en situació de quarantena.

Atès que estem rebent continues queixes per part de veïns i veïnes sobre el funcionament dels CAPS del nostre municipi, denunciant que s'han deixat de fer el seguiment dels pacients crònics, per l'endarreriment de diagnòstics, per unes llistes d'espera cada cop més llargues, i per la impossibilitat a ser atesos via telefònica perquè les línies estan col·lapsades.

HA DE DIR:

Atès que l'Atenció Primària de Salut pateix deficiències agreujades per la pandèmia i que els i les professionals estan assumint una càrrega insuportable, més quan molts han estat malalts o en situació de quarantena.

Que cal considerar en aquest context la importància de la salut comunitària i que cal recordar que els quatre pilars fonamentals de l’atenció primària són:

• l’accessibilitat, és a dir, que els centres estiguin oberts i siguin propers a la ciutadania.

 • la integralitat, que és la visió de la persona en el seu conjunt, englobant també la seva situació socioeconòmica i tot el seu entorn. 

• la longitudinalitat, que representa el vincle i la relació continuada entre professionals i pacients. 

• la coordinació, que és la interacció que es produeix amb tot el sistema. 

Finalment, la permeabilitat, que representa l’adaptació a la població i al voltant del centre

La ruptura de la longitudinalitat ha afectat les poblacions més vulnerables i accentua l’anomenada ‘llei de cures inverses’ , que significa cuidar menys a les persones que més ho necessiten, ja que són les que tenen més difícil l’accés al sistema. 

Per tant cal:

• la intensificació de l’atenció a aquelles persones que més ho necessiten, reforçant el treball amb les entitats socials locals i dels barris. Els professionals de l’atenció primària tenen la responsabilitat i el deure de conèixer quines entitats i xarxes hi ha als municipis i barris on treballen i tenir un compromís amb els pacients que va més enllà de la malaltia.

• la recuperació, en la mesura del possible, de la presencialitat, ja que en l’atenció telefònica es perd gran part de la informació sobre el pacient i la seva situació personal

• que en situacions de crisi com la que hem viscut, els centres d’atenció primària es mantinguin oberts. «No es pot deixar a la població sense els referents que els han cuidat sempre»

• la resignificació d’altres actors que formen part dels centres d’atenció primària, com la figura d’infermeria, d’administració i de treball social, evitant que l’atenció primària sigui ‘metgecentrista‘.

• la necessitat de potenciar l’autogestió des dels centres d’atenció primària i enfortir la seva capacitat organitzativa, coneixent l’entorn dels pacients i treballant amb la comunitat per arribar a tothom. Seria necessari que els veïns i veïnes dels barris formin part de les decisions preses en l’àmbit comunitari i que els centres d’atenció primària generin aquests espais de participació per a tothom. 

Atès que estem rebent continues queixes per part de veïns i veïnes sobre el funcionament dels CAPS del nostre municipi, denunciant que s'han deixat de fer el seguiment dels pacients crònics, per l'endarreriment de diagnòstics, per unes llistes d'espera cada cop més llargues, i per la impossibilitat a ser atesos via telefònica perquè les línies estan col·lapsades.

 

TÍTOL DE LA MOCIÓ Moció grup polític SeC-ECG "Sant Esteve posa't maco" ‐ Recuperació i manteniment dels espais verds municipals de Sant Esteve Sesrovires

DATA: Ple 04.11.2020O
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: SeC-ECG
RESULTAT DE LA VOTACIO

Moció aprovada per la majoria simple del nombre legal dels membres de la Corporació (sis vots a favor (5 d’ERC-AM i 1 de SeC-EC), un vot en contra de Cs i cinc abstencions (4 del PSC-CP i 1 d’ARAses), amb les esmenes que s’indiquen a continuació.

ESMENES

ON DIU:

1.L'Ajuntament ha de disposar d'un equip suficient de personal, preferentment de plantilla, especialitzat per als treballs periòdics i puntuals en els parcs, jardins i zones verdes de SES.

HA DE DIR:

1.L'Ajuntament ha de disposar d'un equip suficient de personal, preferentment de plantilla, especialitzat per als treballs periòdics i puntuals en els parcs, jardins i zones verdes de SES.

Donada la situació econòmica actual de l’ajuntament que no permet l’increment de nou personal, caldria fer formació als membres actuals de la Brigada Municipal en els temes específics que requereixin les diferents actuacions a fer.

 

Ple municipal 23-09-2020

TÍTOL DE LA MOCIÓ
Moción del grupo municipal de Ciutadans (cs) en el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires "Para rechazar el transfuguismo como práctica de corrupción política que dinamita la estabilidad democrática de las corporaciones locales".
DATA: 23-09-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Ciutadans (cs)
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, per onze vots a favor (4 del PSC-CP, 4 d’ERC-AM, 1 d’ARAses, 1 de Cs i 1 de SeC-ECG,)  i una abstenció de (AUXSES) (AMUNT).

Ple municipal 15-07-2020

TÍTOL DE LA MOCIÓ
Moció grup polític SeC-ECG "Per la creació d’una Comissió al Congrés dels Diputats i Diputades per esclarir els presumptes delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal del Rei Joan Carles"
DATA: 15-07-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: SeC-ECG
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, per vuit vots a favor (5 d’ERC-AM, 1 d’ARAses, 1 de (AUXSES) (AMUNT) i 1 de SeC-ECG), un vot en contra de Cs i quatre abstencions del PSC-CP, amb les següents esmenes.

Ple Municipal 17-06-2020

TÍTOL DE LA MOCIÓ
Moció Grup Polític SeC-ECG "Al Consell d'Administració de l'Àgència Catalana de l'Aigua perquè acordi, a càrrec de l'ACA, la neteja i manteniment dels torrents i rieres de Sant Esteve Sesrovires"
DATA: 17-06-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: SeC-ECG
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per unanimitat dels membres assistents, amb les següents esmenes

TÍTOL DE LA MOCIÓ
Moció Grup Polític PSC-CP Per demanar al Govern Generalitat aixequi suspensió ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual
DATA: 17-06-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: PSC-CP
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació per vuit vots a favor (4 del PSC-CP, 1 d’ARAses, 1 de Cs, 1 de (AUXSES) (AMUNT) i 1 de SeC-ECG) i cinc abstencions d’ERC-AM, amb les esmenes que s’indiquen a continuació.

Ple Municipal 27-05-2020

Moció per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: PSC
RESULTAT DE LA VOTACIO: A favor: PSC (4), ARAses (1), C’s (1), Ses en Comú (1) i AUxSES (1);  Abstenció: ERC (5)

TITOL DE LA MOCIÓ
Moció per declarar Sant Esteve Sesrovires municipi feminista
DATA: 27-05-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: PSC, ARAses, C’s, Sesrovires en Comú, AUxSES i ERC
RESULTAT DE LA VOTACIO: A favor: ERC (5), PSC (4), ARAses (1), C’s (1), Ses en Comú (1) i AUxSES (1)

TITOL DE LA MOCIÓ
Moció per la normalitzacio i recuperació del servei d'atenció primària de salut i pediatria i la reapertura del servei per a les tardes al CAP de Sant.Esteve Sesrovires en la fase de desescalada de la COVID-19
DATA: 27-05-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: ARAses
RESULTAT DE LA VOTACIO: A favor: PSC (4), ARAses (1), C’s (1), Ses en Comú (1) i AUxSES (1);  Abstenció: ERC (5)

TITOL DE LA MOCIÓ
Moció per una transició a la normalitat des del diàleg i la col·laboració institucional
DATA: 27-05-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Sesrovires en Comú
RESULTAT DE LA VOTACIO: A favor: PSC (4), ARAses (1), C’s (1), Ses en Comú (1) i AUxSES (1);  Abstenció: ERC (5)

TITOL DE LA MOCIÓ
Resolució de suport als treballadors i treballadores de Nissan
DATA: 27-05-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: ERC, ARAses, C's, AUxSES i Sesrovires en Comú i adhesió del PSC
RESULTAT DE LA VOTACIO: A favor: ERC (5), PSC (4), ARAses (1), C’s (1), Ses en Comú (1) i AUxSES (1)

Darrera actualització: 15.10.2021 | 10:51
Darrera actualització: 15.10.2021 | 10:51