Regidoria de Benestar Social i Gent Gran

a) Benestar Social
- Assistència persones amb dificultats socioeconòmiques.
- Tramitació i gestió serveis atenció a domicili i d’altres.
- Gestió beneficiaris teleassistència.
- Prevenció de la delinqüència i drogodependència.
- Benestar de la infància.
- Disminuïts físics i psíquics.
- Atenció a la dependència.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
   municipal o organisme.
 

b) Gent gran
- Gestió dels equipaments destinats a la Gent Gran.
- Coordinació, dinamització i promoció d’activitats destinades a la Gent Gran.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
   municipal o organisme.
 

c) Habitatge social
- Promoure polítiques habitatge social.
- Rehabilitació.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
   municipal o organisme.
 

d) Immigració
- Prestar el servei de primera acollida a les persones empadronades, tant si són
estrangeres immigrades com retornades.
- Fomentar les polítiques necessàries i prestar els serveis necessaris per a garantir la
cohesió social de la població i l’acollida i la integració dels estrangers immigrats.
- Coordinar l’activitat de les entitats públiques i privades que, en llur àmbit
competencial, tenen responsabilitats d’acollida i integració, per mitjà de mecanismes de
foment de participació o altres que es considerin adequats.
- Participar en l’elaboració de plans i els programes previstos a la lletra a de l’article
22.1, de la Llei 10/2010, de 7 de maig.
- Promoure la participació dels immigrants i els retornats.
- Control i gestió d’informes d’estrangeria d’adequació d’habitatge, d’arrelament social i
d’integració social, realitzar propostes i fer seguiment de la seva tramitació.
- Elaborar plans de treball de forma participativa amb la implicació de professionals i
ciutadans.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 25.10.2021 | 11:05