Òrgans del govern

Ple

El ple és el màxim òrgan de representació política i de decisió de l'Ajuntament. A Sant Esteve, està format per 13 regidors/es, i el presideix l'alcalde/ssa. Aquest nombre ve determinat segons els habitants de cada poble o ciutat.

Composició:

Enric Carbonell Jorba (Grup municipal del PSC)

Antonio Centeno López (Grup municipal del PSC)

Roser Brosed Yuste  (Grup municipal del PSC)

Elisenda Barberà Pujol (Grup municipal del PSC)

Òscar Rodríguez Andreu (Grup municipal del PSC)

M. Carme Rallo i Casanovas (Grup municipal d'ERC)

Adrià Companys i Arcusa (Grup municipal d'ERC)

Maribel Mercader Allué (Grup municipal d'ERC)

Laura Haba Jiménez (Grup municipal d'Ara i Sempre Sant Esteve)

Albert Urrutia Casanova (Grup municipal d'Ara i Sempre Sant Esteve)

Bernat Orellana Camacho (Grup municipal del PDCAT)

M.Àngels Ríos Echeverría (Grup municipal de l'Entesa per Sant Esteve)

Jaume Ripollès Alegre (Grup municipal de Locos por Sanes)

Competències:

Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local .

Calendari:

El ple es reuneix en sessió ordinària el tercer dimecres de cada mes, a les 19.00 h. També poden celebrar sessions amb caràcter extraordinari. Els plenaris de l'Ajuntament se celebren a la sala de plens de l'edifici consistorial i són de caràcter públic. Els ordres del dia i les actes de les sessions es publiquen a la Seu Electrònica .

 

 

Junta de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’alcalde/ssa, en qualitat de president/a, i pels regidors/es nomenats per aquesta, en un nombre no superior a un terç dels membres del consistori.

Composició:

Alcalde-President (Enric Carbonell i Jorba)

1r. Tinent d’Alcalde (Bernat Orellana Camacho)

2n. Tinent d’Alcalde (M.Àngels Ríos Echeverría)

3r. Tinent d’Alcalde (Antonio Centeno López)

4t. Tinent d’Alcalde (Jaume Ripollés Alegre)

Competències:

Resolt assumptes delegats pel Ple ( Acord Ple 16.10.2017 ) i per l’Alcalde ( Decrets Alcaldia 2018-0166 de 09.03.2018 i 2018-0247 de 17.04.2018 )

Calendari:

Es reunex tots els divendres a les 8.00 hores

 

Comissió Informativa General

La Comissió Informativa General actúa com a òrgan consultiu del Ple. Els seus dictàmens són preceptius i no vinculants, i no tenen atribucions resolutòries. Han d’existir necessàriament en municipis de més de 5.000 habitants i en els que siguin capitals de comarca. Intervenen, també, en relació a assumptes que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern que tracte d’atribucions delegades pel Ple o bé a sol·licitud d’aquest òrgan. Tots els grups polítics integrants de la Corporació tenen dret a participar en aquests òrgans en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple.

Composició:

Alcalde-President (Enric Carbonell i Jorba) ( té dret a veu i no té dret a vot)

Roser Brosed Yuste (PSC-CP) (vot ponderat 5)

M.Àngels Echeverría (EpSe-E) (vot ponderat 1)

Bernat Orellana Camacho (PDeCAT) (vot ponderat 1)

Jaume Ripollés Alegre (LXS) (vot ponderat 1)

M. del Carme Rallo i Casanovas (ERC-AM) (vot ponderat 3)

Laura Haba Jiménez (ARAses) (vot ponderat 2)

Competències:

Dictamina tots els assumptes que han d’aprovar-se pel Ple (Junta General) i pel Ple

Calendari:

Es reuneix dos dies hàbils abans de la convocatòria del Ple (Junta General) i del Ple (mensual)

Darrera actualització: 02.10.2018 | 10:34
Darrera actualització: 02.10.2018 | 10:34