Òrgans del govern

Composició, competències i calendari de treballs dels òrgans de govern

Ple

El ple és el màxim òrgan de representació política i de decisió de l'Ajuntament. A Sant Esteve, està format per 13 regidors/es, i el presideix l'alcalde/ssa. Aquest nombre ve determinat segons els habitants de cada poble o ciutat.

Composició:

Enric Carbonell Jorba (Grup municipal del PSC)

Roser Brosed Yuste  (Grup municipal del PSC)

Elisenda Barberà Pujol (Grup municipal del PSC)

Òscar Rodríguez Andreu (Grup municipal del PSC)

M. Carme Rallo i Casanovas (Grup municipal d'ERC)

Adrià Companys i Arcusa (Grup municipal d'ERC)

Anna Falguera (Grup municipal d'ERC)

David Sánchez Jordán (Grup municipal d'ERC)

Maribel Mercader Allué (Grup municipal d'ERC)

Joan Galceran Margarit (Grup municipal d'ARAses)

Antonio González Bermejo (Grup Municipal de Ciutadans)

Laura Haba Jiménez (Grup Municipal d'Alternativa per Sant Esteve)

M.Àngels Ríos Echeverría (Grup municipal de Sesrovires en comú)

Competències:

Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local.

Calendari:

El ple es reuneix en sessió ordinària el tercer dimecres de cada mes, a les 19.00 h. També poden celebrar sessions amb caràcter extraordinari. Els plenaris de l'Ajuntament se celebren a la sala de plens de l'edifici consistorial i són de caràcter públic. Els ordres del dia i les actes de les sessions es publiquen a la Seu Electrònica.

 

 

Junta de Govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’alcalde/ssa, en qualitat de president/a, i pels regidors/es nomenats per aquesta, en un nombre no superior a un terç dels membres del consistori.

Composició:

Alcalde-President (Enric Carbonell i Jorba)

- Sr. Joan Galceran Margarit, 1r Tinent d'Alcalde

- Sr. Antonio González Bermejo, 2n Tinent d'Alcalde

-Sra. Roser Brosed Yuste, 3a. Tinent d’Alcalde

-Sra. Elisenda Barberà Pujol, 4a. Tinent d’Alcalde

-Sr. Oscar Rodríguez Andreu, regidor

Competències:

Fixades pels Decrets d'alcaldia 2019-0628, 2019-0629, 2020-0526 i 2020-528 

Calendari:

Es reuneix tots els dimecres a les 18.00 hores

 

Comissió Informativa General

La Comissió Informativa General actúa com a òrgan consultiu del Ple. Els seus dictàmens són preceptius i no vinculants, i no tenen atribucions resolutòries. Han d’existir necessàriament en municipis de més de 5.000 habitants i en els que siguin capitals de comarca. Intervenen, també, en relació a assumptes que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern que tracte d’atribucions delegades pel Ple o bé a sol·licitud d’aquest òrgan. Tots els grups polítics integrants de la Corporació tenen dret a participar en aquests òrgans en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple.

Composició:

PRESIDENT: Enric Carbonell Jorba (amb veu però sense vot)

  • 1 membre pel grup polític d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM), (amb vot ponderat 5): Titular: Maria del Carme Rallo i Casanovas
  • 1 membre pel grup polític del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DEL PROGRÉS (PSC-CP), (amb vot ponderat 4): Titular: Roser Brosed Yuste
  • 1 membre pel grup polític d’ARA I SEMPRE SANT ESTEVE (ARAses), (amb vot ponderat 1): Titular: Joan Galceran i Margarit
  • 1 membre pel grup polític de CIUDADANOS DE SANT ESTEVE SESROVIRES (Cs), (amb vot ponderat 1):
  • 1 membre pel grup polític d’ALTERNATIVA UNITARIA PER SANT ESTEVE (AUXSES) ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (AMUNT), (amb vot ponderat 1): Titular: Laura Haba Jiménez
  •  1 membre pel grup polític de SESROVIRES EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (SeC-ECG), (amb vot ponderat 1): Titular: María Ángeles Ríos Echeverría

Competències:

Dictamina tots els assumptes que han d’aprovar-se pel Ple (Junta General) i pel Ple

Calendari:

Es reuneix dos dies hàbils abans de la convocatòria del Ple (Junta General) i del Ple (mensual)

Darrera actualització: 02.06.2020 | 11:48
Darrera actualització: 02.06.2020 | 11:48