Òrgans del govern

Ple

El ple és el màxim òrgan de representació política i de decisió de l'Ajuntament. A Sant Esteve, està format per 13 regidors/es, i el presideix l'alcalde/ssa. Aquest nombre ve determinat segons els habitants de cada poble o ciutat.

Els plenaris de l'Ajuntament se celebren a la sala de plens de l'edifici consistorial i són de caràcter públic.

Les decisions que es prenen en el ple municipal estan establertes en la Llei de Bases de Règim Local . Els ordres del dia i les actes de les sessions es publiquen a la Seu Electrònica .

Es reuneix en sessió ordinària el tercer dimecres de cada mes, a les 19.00 h. També poden celebrar sessions amb caràcter extraordinari.

Junta de govern

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’alcalde/ssa, en qualitat de president/a, i pels regidors/es nomenats per aquesta, en un nombre no superior a un terç dels membres del consistori.


Composició

  • Sr. Enric Carbonell: Alcalde
  • Sra. M. Carme Rallo Casanovas: 1r Tinent d'alcalde
  • Sr. Jordi Borrell: 2n Tinent d'alcalde
  • Sr. Adrià Companys: 3a Tinent d'alcalde
  • Sr. Antonio Centeno: 4t Tinent d'alcalde

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències:

  1. L'assistència a l'alcalde/ssa en l'exercici de les seves atribucions.
  2. Les atribucions que el Ple li delegui.
  3. Les atribucions que l'alcalde/ssa li delegui.
  4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Periodicitat

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es fixen amb periodicitat setmanal, tots els divendres a les 08:00 hores

CONSULTEU els decrets relatius a la Junta de Govern publicats a la Seu Electrònica

Comissions informatives

Les comissions informatives són un òrgan complementari de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l’informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.

Comissió Informativa General

Actúa com a òrgan consultiu del Ple. Els seus dictàmens són preceptius i no vinculants, i no tenen atribucions resolutòries. Han d’existir necessàriament en municipis de més de 5.000 habitants i en els que siguin capitals de comarca. Intervenen, també, en relació a assumptes que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern que tracte d’atribucions delegades pel Ple o bé a sol·licitud d’aquest òrgan. Tots els grups polítics integrants de la Corporació tenen dret a participar en aquests òrgans en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple.

Composició:

PRESIDENT: ENRIC CARBONELL JORBA (amb veu, però sense vot)

-Un membre pel Grup Polític de PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), amb vot ponderat 5:
-Sra. ROSER BROSED YUSTE (titular)
-Sr. ANTONIO CENTENO LÓPEZ (Primer suplent)
-Sra. ELISENDA (ELI) BARBERÀ PUJOL (Segona suplent)


-Un membre pel Grup Polític d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM), amb vot ponderat 3:
-Sra. MARIA DEL CARME RALLO I CASANOVAS (titular)
-Sr. ADRIÀ COMPANYS I ARCUSA (Primer suplent).
-Sra. MARIA ISABEL MERCADER I ALLUÉ (Segona suplent)

-Un membre pel Grup Polític d’ARA I SEMPRE SANT ESTEVE (ARAses), amb vot ponderat 2:
-Sra. LAURA HABA JIMÉNEZ (Titular)
-Sr. ALBERT URRUTIA CASANOVA (Primer suplent)


-Un membre pel Grup Polític de Partit Demòcrata (PDeCAT), amb vot ponderat 1:
-Sr. BERNAT ORELLANA CAMACHO(Titular)


-Un membre pel Grup Polític de LOCOS POR SANES (LXS), amb vot ponderat 1:
-Sr. JAUME RIPOLLES ALEGRE (Titular)


-Un membre pel Grup Polític d’ENTESA PER SANT ESTEVE-ENTESA (EpSE-E), amb vot ponderat 1:
-Sr. JORDI BORRELL I ALONSO(Titular)

 

Consulteu l'acord sobre la Comissió Informativa General a la Seu Electrònica

 

Comissió Especial de Comptes

És obligatòria a tots els municipis en tant que són les encarregades de l’examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació. Està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació sent, la seva representació, proporciona a la seva representativitat a l’Ajuntament.
Composició:

PRESIDENT: ENRIC CARBONELL I JORBA. (amb veu, però sense vot)


• 1 membre pel Grup Polític de PSC-CP i el seu corresponent suplent (vot ponderat 5):
Titular: ROSER BROSED YUSTE
Suplent: ANTONIO CENTENO LÓPEZ


• 1 membre pel grup polític de ERC-AM i el seu corresponent suplent (amb vot ponderat 3):
Titular: MARIA DEL CARME RALLO I CASANOVAS
Suplent: ADRIÀ COMPANYS I ARCUSA


• 1 membre pel grup polític ARAses i el seu corresponent suplent (vot ponderat 2):
Titular: LAURA HABA JIMÉNEZ
Suplent: ALBERT URRUTIA CASANOVA


• 1 membre pel Grup Polític de Partit Demòcrata PDeCAT (vot ponderat 1):
Titular: BERNAT ORELLANA CAMACHO


• 1 membre pel Grup Polític de LXS (vot ponderat 1):
Titular: JAUME RIPOLLES ALEGRE


• 1 membre pel Grup Polític de EpSE-E (vot ponderat 1):
Titular: JORDI BORRELL I ALONSO

 

Consulteu l'acord sobre la Comissió Especial de Comptes a la Seu Electrònica

 

Darrera actualització: 18.10.2017 | 15:03
Darrera actualització: 18.10.2017 | 15:03