Regidoria de Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència

a) Seguretat ciutadana, civisme i convivència
- Vigilància i ordenació del trànsit i circulació.
- Seguretat i protecció de persones i bens.
- Procediment sancionador en matèria de trànsit i zona blava, llevat de tot allò delegat
a altres organismes.
- Denúncies, actes, informes de les infraccions previstes a l’ordenança municipal de
convivència ciutadana i civisme i d’altres que puguin resultar aplicables.
- Cens de gossos.
- Dipòsit municipal, vehicles abandonats i desballestament.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.
 

b) Protecció Civil
- Elaborar el Pla de Protecció civil i coordinar les tasques que el Pla atribueix a altres
departaments.
- Elaborar i proposar a l’òrgan competent les disposicions que en l’àmbit municipal
s’hagin de dictar en matèria de protecció civil.
- Declarar l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal davant qualsevol
situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi.
Declarar la desactivació si l’evolució de la situació ho permet, mitjançant el CECAT.
- Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària per a
complir les obligacions establertes per la legislació vigent.
- Exercir les facultats d’inspecció dels recursos i serveis propis adscrits als plans de
llur àmbit, els de plans d’àmbit inferior sempre que siguin assignats a un de superior en el
què s’integrin.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 27.06.2019 | 14:03