InfoParticipa 2019

Infoparticipa

Infoparticipa és un mètode per avaluar el grau de transparència d'un ajuntament. La determinació dels indicadors i l'avaluació no la realitza el mateix consistori  sinó els impulsors del projecte Infopaticipa, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

A continuació trobareu els indicadors que es fan servir. A sota de cada parametre trobareu l'enllaç a la informació de cada pregunta.

 

Qui són els representants polítics? 
1) Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/

2) Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? 
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/

3) Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/

4) Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? 
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/

5) Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític?
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/

6) Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/

7) Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/

8) Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/

9) Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa? 
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/

10) Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/

11) Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/


Com gestionen els recursos col·lectius? 
12) Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? 
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/organs-del-govern/

13) Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? 
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/organs-del-govern/

14) Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consistori/

15) Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?
http://sesrovires.cat/ajuntament/agenda-institucional/

16) Es publiquen les Actes del ple municipal? 
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/organs-del-govern/

17) Es publiquen els acords complets de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple?
http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/organs-del-govern/

18) Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic? 

19) Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals? 
http://sesrovires.cat/temes/urbanisme/

20) Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica? 
http://sesrovires.cat/ajuntament/normativa-municipal/


Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...? 
21) Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? 
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

22) )Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

23) Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

24) Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament? 

25) Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? 
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

26) Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

27) Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?
No hi ha cap directiu, ni càrrec de confiança, a la plantilla de l'Ajuntament.

28) Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

29) Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? 
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

30) Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors? 
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

31) Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

32) Es publiquen les Actes de les meses de contractació?
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

33) Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

34) Es publica la relació completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

35) Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? 
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

36) Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

37) Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

38) Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/recursos-economics/

Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius? 
39) Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern? 
http://sesrovires.cat/actualitat/noticies/

40) Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
Es publliquen a la secció destinada a l'oposició del butlletí electrònic El Sesrovirenc, que en la seva versió electrònica es publica en aquest apartat de la web: El Sesrovirenc

41) Es publiquen noticies sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords? 
Aquestes notícies es publiquen dins de la secció http://sesrovires.cat/actualitat/noticies/

42) Es dóna informació històrica sobre el municipi? 
En la web municipal hi ha un espai sobre la història del municipi (http://sesrovires.cat/el-municipi/coneix-sant-esteve/historia/) i una altre de l'arxiu municipal amb exposicions virtuals sobre la historia del terme municipal (http://sesrovires.cat/el-municipi/arxiu-municipal/patrimoni-local/exposicions/).

43) Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?
http://sesrovires.cat/el-municipi/coneix-sant-esteve/el-municipi/

44) S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes?
http://sesrovires.cat/actualitat/agenda/

45) Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?
http://www.sesrovires.cat/actualitat/noticies/

 

Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana? 
46 ) Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte? 
Aquesta informació es troba en el Portal de Participació de la web municipal (http://sesrovires.cat/temes/participacio/portal-de-participacio/) i en l'apartat de reglaments de la Seu Electrònica (http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/4c129893-5249-4d47-bd87-8ea7f45402b9/)

47) Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.? http://sesrovires.cat/ajuntament/organitzacio/consells-municipals/

48) Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?
Les actes del Consell Consultiu Municipal es trobren en l'apartat Consells Municipals del Portal de Transparència. Les actes de les audiències sobre presssupostos es poden consultar en l'apartat Suggeriments elaboració pressupostos.

49) S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?
Directori d'entitats locals: http://sesrovires.cat/el-municipi/guia-de-sant-esteve/entitats-locals/ El registre de grups d'interès del municipi està integrat en el registre de grups d'interès de Catalunya (http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/registre-grups-interes), al qual es pot accedir des del banner de la portada de la web municpal (http://sesrovires.cat/)

50) S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?
Aquests instruments s'ofereixen a través del Portal de Participació (http://sesrovires.cat/temes/participacio/portal-de-participacio/) i d'enquestes on-line per temes específics, com per exemple la Festa Major (http://sesrovires.cat/temes/participacio/formulari-sobre-la-festa-major/).

51) S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania? 
http://www.sesrovires.cat/ajuntament/serveis/cataleg-de-serveis/

52) Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? A través de l'espai Digues-li a l'alcalde de la web municipal (http://sesrovires.cat/ajuntament/alcaldia/digues-li-a-lalcalde/) i del fomulari de contacte de la pàgina web municipal (http://sesrovires.cat/altres-continguts/contactar/)

 

Darrera actualització: 27.12.2019 | 13:47
Darrera actualització: 27.12.2019 | 13:47