Comissió Informativa General

Composició de la Comissió Informativa General

La Comissió Informativa General actúa com a òrgan consultiu del Ple. Els seus dictàmens són preceptius i no vinculants, i no tenen atribucions resolutòries. Han d’existir necessàriament en municipis de més de 5.000 habitants i en els que siguin capitals de comarca. Intervenen, també, en relació a assumptes que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern que tracte d’atribucions delegades pel Ple o bé a sol·licitud d’aquest òrgan. Tots els grups polítics integrants de la Corporació tenen dret a participar en aquests òrgans en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple.

La seva composició és la següent:

PRESIDENT: Enric Carbonell Jorba (amb veu però sense vot)

  • 1 membre pel grup polític d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL (ERC-AM), (amb vot ponderat 5): Titular: Maria del Carme Rallo i Casanovas
  • 1 membre pel grup polític del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DEL PROGRÉS (PSC-CP), (amb vot ponderat 4): Titular: Roser Brosed Yuste
  • 1 membre pel grup polític d’ARA I SEMPRE SANT ESTEVE (ARAses), (amb vot ponderat 1): Titular: Joan Galceran i Margarit
  • 1 membre pel grup polític de CIUDADANOS DE SANT ESTEVE SESROVIRES (Cs), (amb vot ponderat 1):
  • 1 membre pel grup polític d’ALTERNATIVA UNITARIA PER SANT ESTEVE (AUXSES) ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (AMUNT), (amb vot ponderat 1): Titular: Laura Haba Jiménez
  •  1 membre pel grup polític de SESROVIRES EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (SeC-ECG), (amb vot ponderat 1): Titular: María Ángeles Ríos Echeverría

Competències de la Comissió Informativa General

La funció de la Comissió Informativa General és la de dictaminar tots els assumptes que han d’aprovar-se pel Ple (Junta General) i pel Ple

Calendari de la Comissió Informativa General

La Comissió Informativa General es reuneix dos dies hàbils abans de la convocatòria del Ple (Junta General) i del Ple (mensual)

Darrera actualització: 29.12.2020 | 11:51
Darrera actualització: 29.12.2020 | 11:51