Junta de Govern Local

Composició de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’alcalde/essa, en qualitat de president/a, i pels regidors/es nomenats per aquesta, en un nombre no superior a un terç dels membres del consistori. La seva composició és la següent:

  • Sr. Enric Carbonell, Alcalde-President
  • Sr. Joan Galceran, 1r Tinent d'Alcalde
  • Sra. Roser Brosed, 2n Tinent d'Alcalde
  • Sr. Òscar Rodríguez, 3r. Tinent d’Alcalde
  • Sr. José Carlos Díaz, 4t. Tinent d’Alcalde
  • Sra. Lorena Cuesta, regidora
  • Sr. Manuel Martínez, regidor

Calendari de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local es reuneix tots els dimecres a les 18.00 h.

Competències de la Junta de Govern Local

Acords de la Junta de Govern Local

Darrera actualització: 24.07.2023 | 08:37
Darrera actualització: 24.07.2023 | 08:37