Regidoria de Benestar Social i Gent Gran

a) Benestar Social

 • Assistència persones amb dificultats socioeconòmiques.
 • Tramitació i gestió serveis atenció a domicili i d’altres.
 • Gestió beneficiaris teleassistència.
 • Prevenció de la delinqüència i drogodependència.
 • Benestar de la infància.
 • Disminuïts físics i psíquics.
 • Atenció a la dependència.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

b) Gent gran

 • Gestió dels equipaments destinats a la Gent Gran.
 • Coordinació, dinamització i promoció d’activitats destinades a la Gent Gran.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

c) Habitatge social

 • Promoure polítiques habitatge social.
 • Rehabilitació.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

d) Immigració

 • Prestar el servei de primera acollida a les persones empadronades, tant si són estrangeres immigrades com retornades.
 • Fomentar les polítiques necessàries i prestar els serveis necessaris per a garantir la cohesió social de la població i l’acollida i la integració dels estrangers immigrats.
 • Coordinar l’activitat de les entitats públiques i privades que, en llur àmbit competencial, tenen responsabilitats d’acollida i integració, per mitjà de mecanismes de foment de participació o altres que es considerin adequats.
 • Participar en l’elaboració de plans i els programes previstos a la lletra a de l’article 22.1, de la Llei 10/2010, de 7 de maig.
 • Promoure la participació dels immigrants i els retornats.
 • Control i gestió d’informes d’estrangeria d’adequació d’habitatge, d’arrelament social i d’integració social, realitzar propostes i fer seguiment de la seva tramitació.
 • Elaborar plans de treball de forma participativa amb la implicació de professionals i ciutadans.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Darrera actualització: 08.07.2022 | 08:23