Regidoria de Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència

a) Seguretat ciutadana, civisme i convivència

 • Vigilància i ordenació del trànsit i circulació.
 • Seguretat i protecció de persones i bens.
 • Procediment sancionador en matèria de trànsit i zona blava, llevat de tot allò delegat a altres organismes.
 • Denúncies, actes, informes de les infraccions previstes a l’ordenança municipal de convivència ciutadana i civisme i d’altres que puguin resultar aplicables.
 • Cens de gossos.
 • Dipòsit municipal, vehicles abandonats i desballestament.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

b) Protecció Civil

 • Elaborar el Pla de Protecció civil i coordinar les tasques que el Pla atribueix a altres departaments.
 • Elaborar i proposar a l’òrgan competent les disposicions que en l’àmbit municipal s’hagin de dictar en matèria de protecció civil.
 • Declarar l’activació dels plans de protecció civil d’àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho requereixi.
 • Declarar la desactivació si l’evolució de la situació ho permet, mitjançant el CECAT.
 • Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària per a complir les obligacions establertes per la legislació vigent.
 • Exercir les facultats d’inspecció dels recursos i serveis propis adscrits als plans de llur àmbit, els de plans d’àmbit inferior sempre que siguin assignats a un de superior en el què s’integrin.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Darrera actualització: 08.07.2022 | 08:16