Regidoria d'Economia i Hisenda

Economia, Hisenda i Gestió del Pressupost:

 • Comptabilitat.
 • Planificació i gestió de la tresoreria.
 • Elaboració, tramitació, gestió i control del pressupost general i de les bases d’execució.
 • Gestió d’endeutament municipal.
 • Control activitat inspectora en les matèries pròpies d’hisenda, en tot allò no delegat a altres organismes.
 • Control sobre la tramitació i resolució de les reclamacions d’interessos de demora de qualsevol naturalesa i, en especial, en matèria de contractació, en tot allò no delegat a altres organismes.
 • Control sobre la tramitació i resolució dels expedients administratius de fraccionament i ajornament, així com la suspensió de rebuts i liquidacions de deutes tributaris i no tributaris, en tot allò no delegat a altres òrgans municipals o administracions.
 • Control sobre la tramitació, liquidació i devolució d’ingressos de caràcter tributari i no tributari, així com reconeixement de bonificacions que siguin competència de l’alcaldia i, qualsevol altra tasca pròpia dels serveis de recaptació, en tot allò no delegat a altres òrgans municipals o administracions.
 • Proposta d’elaboració i aprovació del pressupost municipal i establiment, elaboració i tramitació de les ordenances fiscals, gestió i recaptació de tributs, preus públics i ingressos no tributaris, en tot allò no delegat a altres organismes.
 • Padrons fiscals, carrerers i similars.
 • Cadastre immobiliari.
 • Numeració postal i divisió administrativa.
 • Coordinació i seguiment en les matèries pròpies del departament delegades a altres organismes.
 • Justificació de despeses i altres de matèries pròpies del departament.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Darrera actualització: 08.07.2022 | 08:14