PLE ORDINARI

Dimecres, 16 de novembre de 2022 a les 19.00 h

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària

Data i hora
1a convocatòria: 16 / de novembre / 2022 a les 19:00
2a convocatòria: 18 / de novembre / 2022 a les 19:00

Via telemàtica

Ple municipal ordinari

Segueix-lo en directe per:

Radio Sant Esteve 88.0FM

Streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw  i  http://rtv10.alacarta.cat/

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 05.10.2022O)
3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 19.10.2022O)

Propostes de la Comissió Informativa General:
4. Expedient 4163/2022. Aprovar la sol·licitud d'adhesió actualitzat al Sistema
central d'adquisicions de la Comissió Central de Subministraments de la
Generalitat de Catalunya
5. Expedient 338/2021. Verificació del Text Refós de la modificació puntual del
PGOU'91 per l'aclariment i aportació de seguretat jurídica i informativa a
l'aplicació de la clau S2, zona comercial i de serveis
6. Expedient 4633/2022. Aprovació Pla Local de Joventut 2022-2025
7. Expedient 4410/2022. Desafectació vehicle Unitat Serveis Exteriors i
Manteniment
8. Expedient 4666/2022. Moció grup polític ARAses reclamant a Ferrocarrils de
la Generalitat, l'obertura al públic dels serveis de l'estació de Sant Esteve
Sesrovires, així com a les unitats dels seus trens a totes les línies

B) Activitat de control
9. Informació Alcaldia
10. Donar compte Decrets d'Alcaldia
11. Donar compte informe de Secretaria-Intervención sobre el cumplimiento de
plazos de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, 3r trimestre 2022
12. Donar compte "Període mitjà de pagament 3r trimestre 2022"
13. Donar compte informe calendari d'obertura a Catalunya dels establiments
comercials en diumenge i dies festius anys 2022 i 2023

C) Precs i preguntes
14. Precs i preguntes

Darrera actualització: 14.11.2022 | 13:59