Regidoria de Serveis Territorials

OBRES, SERVEIS, VIA PÚBLICA I MOBILITAT
a) Obres, Via pública

 • Organització logística d’activitats, festes i esdeveniments.
 • Manteniment dels camps i instal·lacions esportives.
 • Servei de manteniment de parcs, jardins i boscos i recollida de poda.
 • Manteniment de la riera a nivell de neteja
 • Instal·lació i manteniment mobiliari i jocs esportius.
 • Tractament d’aigües pluvials i residuals.
 • Manteniment Servei cementiri municipal.
 • Enllumenat.
 • Manteniment i millora dels equipaments municipals.
 • Coordinació i seguiment de qualsevol tipus d’obra a la via pública.
 • Vigilància de les concessions administratives del servei dels bars públics.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

b) Serveis
Incidències al servei d’aigua i clavegueram.

 • Incidències al servei de la Deixalleria Municipal.
 • Neteja viària. supervisió i millora de les tasques de neteja viària.
 • Supervisió del servei de recollida domiciliària d’escombraries, contenidors, recollida de vidres i estris domèstics.
 • Recollida de trastos.
 • Control de neteja dels edificis municipals
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Major, 8-10 - 08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona | Tel. 93 771 30 17 - Fax 93 771 31 20
ajuntament@sesrovires.cat - www.sesrovires.cat

c) Mobilitat

 • Control sobre col·locació de la senyalització viària fixa, en col·laboració amb la Policia municipal.
 • Transport públic, tant urbà com interurbà.
 • Distribució d’elements o mobiliari urbà que afectin la mobilitat.
 • Gestió talls de carrers .
 • Manteniment i millora de la viabilitat i les infraestructures municipals.
 • Pintura viària.
 • Gestió zones càrrega i descàrrega.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

GESTIÓ URBANÍSTICA:
a) Urbanisme

 • L’atorgament, la denegació o d'altres tràmits referits a les llicències o permisos de les matèries pròpies del departament, llevat de les delegades a altres òrgans municipals.
 • Devolució de les garanties de residus, les d’urbanització i qualsevol altres relacionades amb les llicències d’obres (incloses obres majors) o d’altres de matèries pròpies del departament.
 • Gestió de les certificacions corresponents als projectes d’urbanització o projectes d’obres ordinaris, així com els acords corresponents al control de qualitat i a la seguretat i salut de les obres.
 • Gestió dels expedients de preus unitaris com a contradictoris relatius a la contractació d’obres.
 • Tramitació dels expedients de planejament i gestió urbanística i de qualsevol altra matèria pròpia del departament i delegada a la Junta de Govern Local o atribuïda al Ple.
 • Ordenació de publicacions, anuncis i edictes, respecte dels expedients administratius que es tramitin dins el departament.
 • En la tramitació dels expedients d’expropiació forçosa: dictar tots els actes de tràmit no expressament atribuïts (legalment o per delegació) al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Remissió d’expedients al Jurat d’expropiació i al Ministeri Fiscal, formalització de les actes de fixació del preu just per mutu acord, les d’ocupació, pagament o consignació.
 • Control expedient de l’ús o aprofitament del domini públic, mitjançant infraestructures de telecomunicacions o altres serveis, sempre que la seva durada no superi els 4 anys.
 • Tramitació de l’ús especial del domini públic per guals.
 • Nomenclàtor de les vies urbanes.
 • Servei subministrament aigua potable.
 • Ocupació via pública.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Major, 8-10 - 08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona | Tel. 93 771 30 17 - Fax 93 771 31 20
ajuntament@sesrovires.cat - www.sesrovires.cat

b)Llicències

 • Intervenció administrativa en els tràmits de concessió de llicències d’activitats comercials i de serveis, amb incidència o no ambiental.
 • Regulació mitjançant ordenances d’horaris dels establiments públics i disposició de normes que regulin les instal·lacions i el funcionament.
 • Control expedients sancionadors amb el que tingui competència el departament.
 • Control ocupació de la via pública amb activitats instal·lades en terrenys i espais públics o de propietat municipal.
 • Instal·lació d’atraccions, fires, circs, mercat setmanal.
 • Propostes d’aprovació d’ordenances i d’acords puntuals d’àmbit regulador d’activitats comercials, industrials i de serveis.
 • Inspecció i control sobre les indústries i comerços en els àmbits de competència municipal.
 • Ocupació taules i cadires dels bars.
 • Autorització ocupació via pública mercat i fires ambulants no delegats a altres òrgans municipals.
 • Cens activitats. I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

c)Patrimoni

 • Inventari municipal.
 • Control expedient sobre adquisicions o alienacions no urbanístiques.
 • Concessions, cessions d’ús o arrendament de bens municipals no delegat a altres òrgans municipals.
 • Acceptació de la cessió de l’ús o arrendament de bens no municipals.
 • Actes de tràmit de la protecció i recuperació d’ofici del patrimoni municipal.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

MEDI AMBIENT

 • Comunicació de finques o parcel·lació brutes o en mal estat de conservació.
 • Gestió del servei de recollida d’escombraries, contenidors, recollida de vidres i estris domèstics, de mobles vells, de poda... (tractament, reciclatge i eliminació).
 • Control i recollida d’animals.
 • Sanitat ambiental (prevenció de la legionel·losi als equipaments municipals, avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic, salubritat de les sorreres infantils i expedients d’insalubritat d’habitatges i solars).
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Major, 8-10 - 08635 Sant Esteve Sesrovires - Barcelona | Tel. 93 771 30 17 - Fax 93 771 31 20
ajuntament@sesrovires.cat - www.sesrovires.cat

BARRIS

 • Política de manteniment dels barris.
 • Assistència reunions associacions veïns propietats ajuntament.
 • Vigilància de les concessions administratives del servei dels bars públics ubicats en els diferents barris.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Darrera actualització: 08.07.2022 | 08:12