PAS ENRERE EN ECOLOGIA. PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE VERITAT

Divendres, 13 de novembre de 2020

Per motius d’espai, us expliquem dos temes  complexos molt breument:  El govern ha presentat una proposta d’orde - nances sense ni tan sols debatre les propostes  de l’Alternativa, però al·legarem. Hi ha més  pujades, com a les escombraries, però millo - rarà el servei? L’any passat van acceptar al - gunes propostes de l’Alternativa Unitària i es  van incorporar noves bonificacions per a la  promoció de la transició i l’estalvi energètic,  l’eco-mobilitat i la inclusió social. Aquestes  millores es van publicar al Sesrovirenc, publi - citant l’impuls en ecologia que aconseguíem.  Ara, però, ho tiren enrere i desapareixen les  bonificacions per sistemes d’estalvi energètic  en nova construcció i les bonificacions pas - sen a ser parcials. Aquest pas enrere el publi - caran també al Sesrovirenc? Les ordenances  fiscals no són només un sistema de recap - tació,  sinó  una  forma  de  projectar  el  poble   que volem. Però el projecte del PSC i les seves  crosses, és només recaptar i prometre grans  obres... Sant tornem-hi!  El 2013 es va aprovar la Modificació puntual  del Pla general de la zona de l’antiga Chupa  Chups i el 2015 s’aprovà inicialment el pro - jecte d’urbanització, però amb un informe  tècnic desfavorable. Fa mesos que l’ajunta - ment  té  una  nova  proposta,  i  ara  a  corre - cuita, volen que els grups polítics l’aprovem  sense haver participat ni conèixer la negoci - ació. És difícil explicar en aquest breu espai  la modificació, que té pros i contres, però  resumint: es planteja agrupar la zona comer - cial en una zona única de 3893m2, eliminant  petits locals, reduir el sostre residencial, pas - sar de 185 a 170 habitatges (inclosos HPO),  recular façanes de les plantes superiors, etc.  Riscos?, que es construeixi la part comercial  per un supermercat però quedi la resta a mit - ges... Des de l’Alternativa Unitària refermem  el  nostre  compromís  amb  la  participació   ciutadana:  som  els  sesrovirencs  i  les  sesro - virenques qui hem de valorar conjuntament  si aquesta modificació és millor i afavoreix  l’interès general, i això implica participació  ciutadana  de  veritat,  no  només  la  possibili - tat de presentar al·legacions que ignoraran.  Cal respectar la voluntat ciutadana i això vol  dir informar-nos i consultar-nos a totes i tots.  Calen pisos de protecció oficial, millora de  serveis i equipaments públics, però no volem  una altra construcció a mitges. Cal que tot - hom  conegui  el  projecte  i  el  pugui  valorar:   Consulta Ciutadana sí o sí.   

Darrera actualització: 7.01.2021 | 19:56