PLE ORDINARI

Dimecres, 20 de setembre de 2023

PLE ORDINARI 20-09-202320/09/2023

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària

Data i hora
1a convocatòria: 20 / setembre / 2023 a les 19:00
2a convocatòria: 22 / setembre / 2023 a les 19:00

Via telemàtica

Ple municipal ordinari

Segueix-lo en directe per:

Radio Sant Esteve 88.0FM

Streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw  i  http://rtv10.alacarta.cat/

A) Part resolutiva
1. Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 17.06.2023E)
3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 27.06.2023E)
4. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 29.06.2023E)
5. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 25.07.2023EU)
Propostes de la Comissió Informativa General:
6. Expedient 3731/2021. Contractació dels serveis de gestió de l'escola bressol d'atenció integral a la infància, La Ginesta
7. Expedient 3004/2019. Alienació de la parcel·la resultant número 10.1 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del SUD08-PI Can Margarit
8. Expedient 57/2019. Aprovació Memòria valorada per a la detecció on line de sòlids en suspensió i DQO d’entrada a l’EDAR Can Margarit al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires
9. Expedient 3568/2023. Obertura comercial autoritzada festius 2024-2025
10.Expedient 293/2023. Aprovació Comptes Generals 2022
11.Expedient 5030/2022. Reconeixement responsabilitat per dues presumptes infraccions greus
12.Expedient 3009/2023. 1ª Modificació de l’acord de retribucions als càrrecs electes pel període 2023-2027
13. Expedient 2629/2022. Sol·licituds d'abonament del complement d'absentisme i productivitat per part de tres treballadors

B) Activitat de control
14. Informació Alcaldia
15. Donar compte Decrets d'Alcaldia
16. Donar compte informe de Secretaria-Intervención sobre el cumplimiento de
plazos de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 1r i 2n trimestre 2023
17. Donar compte "Període mitjà de pagament 1r i 2n trimestre 2023"
18. Donar compte informació execució pressupostària i econòmica-financera al
MINHAP 1r trimestre 2023
C) Precs i preguntes
19. Precs i preguntes

Darrera actualització: 18.09.2023 | 14:37