PLE ORDINARI

Dimecres, 22 de març de 2023

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària

Data i hora
1a convocatòria: 22 / de març / 2023 a les 19:00
2a convocatòria: 24 / de març / 2023 a les 19:00

Via telemàtica

Ple municipal ordinari

Segueix-lo en directe per:

Radio Sant Esteve 88.0FM

Streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw  i  http://rtv10.alacarta.cat/

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 08.02.2023O)
3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 10.03.2023E)

Propostes de la Comissió Informativa General:
4. Expedient 4104/2022. Aprovació inicial del Pressupost Únic (Ajuntament i
Societat Mercantil Municipal Unipersonal de Responsabilitat Limitada "Serveis
Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.U."), per a l’exercici 2023
5. Expedient 1182/2023. Modificació Pressupost Ajuntament exp. 2/2023
6. Expedient 156/2022. Resolució escrits d’al·legacions. Aprovació provisional
de la modificació puntual del PGOU’91 de la clau 1 -Nucli antic, per posar en
valor el seu caràcter històric
7. Expedient 5585/2022. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbanística de Sant Esteve Sesrovires en l’àmbit de la
clau de protecció de sistemes F1 i específicament del Camí del Motor
8. Expedient 618/2023. Proposta renovació vocals de la Comissió Premis
Sesrovirencs de l'Any pel període 2023-2025
9. Expedient 1209/2023. Delegar, modificar, clarificar i revocar la delegació de
funcions en la Diputació de Barcelona i alhora confirmar l'abast d'anteriors
acords de delegació de Sant Esteve Sesrovires
10. Expedient 1212/2023. Moció de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per a
l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel
Consorci Localret
11. Expedient 1208/2023. Moció grup polític ARAses, instant a la A.C.M, a una
millor revisió de preus, o per a un nou concurs de subministrament de gas i
electricitat
12. Expedient 1218/2023. Moció grup polític PSC-CP amb motiu del dia 8 de
març, Dia Internacional dels Drets de les dones

B) Activitat de control
13. Informació Alcaldía
14. Donar compte Decrets d'Alcaldia
15. Donar compte informe de Secretaria-Intervención sobre el cumplimiento de
plazos de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, 4r trimestre 2022
16. Donar compte "Període mitjà de pagament 4r trimestre 2022"
17. Donar compte informació execució pressupostària i econòmica-financera al
MINHAP 4r trimestre 2022

C) Precs i preguntes
18.Precs i preguntes

Darrera actualització: 17.03.2023 | 09:59