Ple Extraordinari 20/12/2023

Dimarts, 19 de desembre de 2023

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Extraordinària 
Data i hora: 20 / desembre / 2023 a les 8:00

Via telemàtica

Ple municipal extraordinari

Segueix-lo en directe per:

Radio Sant Esteve 88.0FM

Streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw  i https://www.rtv10.cat/

A) PART RESOLUTIVA
1.Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
Propostes de la Comissió Informativa General:
2.Expedient 5356/2022. Estimar al·legacions i arxivar expedient sancionador
3.Expedient 5181/2023. Incoació expedient sancionador
4.Expedient 2739/2023. Aprovació de donar publicitat a les declaracions de béns i activitats dels representants locals
5.Expedient 5404/2023. Creació i composició de la Junta de Portaveus
6.Expedient 3934/2023. Pre-liquidació Pressupost a 30.06.2023
7.Expedient 3009/2023. 2ª Modificació de l’acord de retribucions, indemnitzacions per assistències i dietes als càrrecs electes i aportació als grups municipals pel període 2023-2027
8.Expedient 3315/2023. Aprovació inicial del Projecte d’obra municipal ordinària “Projecte constructiu de les obres complementàries de contenció del lliscament del carrer Mercè Rodoreda en el tram comprés entre les parcel·les 37 i 52” i de la relació detallada i valorada dels béns i drets a expropiar així com els que s’han d’ocupar temporalment
9.Expedient 1526/2018. Compatibilitat JAC - ENGINYER TÈCNIC
Codi Validació: 3XRXF4CTXAF2A2KX7ZCHDJZDD
Verificació: https://santestevesesrovires.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2
ENRIC CARBONELL JORBA (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 15/12/2023
HASH: 4c7cbf9cc2168f91ef544538f4c28ef1
10.Expedient 4136/2021. Compatibilitat DSB - LLETRAT
11.Expedient 164/2022. Compatibilitat JMPG - LLETRAT
12.Expedient 2935/2022. Compatibilitat GDP - ARQUITECTA TÈCNICA
13.Expedient 3273/2023. Compatibilitat IGM - GESTORA ATENCIÓ CIUTADANA
14.Expedient 5476/2023. Deixar sense efectes compatibilitat AGA
15.Expedient 5459/2023. Modificació Fitxa Lloc de Treball -CAP UNITAT ACCIÓ COMUNITÀRIA
16.Expedient 5449/2023. Pla Local d'Igualtat 2023-2026

Darrera actualització: 19.12.2023 | 14:34