Ple Ordinari 24/04/2024 19:00h

Dimarts, 23 d’abril de 2024

Tipus de convocatòria:Ordinària
Data i hora:

1a convocatòria: 24 / d’abril / 2024 a les 19:00

2a convocatòria: 26 / d’abril / 2024 a les 19:00
Lloc:Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

A) PART RESOLUTIVA
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (PLE 24.01.2024O)
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (PLE 28.02.2024E)
Propostes de la Comissió Informativa General:
3.Expedient 4692/2022. Incoació expedient procediment sancionador urbanístic (RECUPERADOS DEL ANOIA, SL)
4.Expedient 4650/2021. Aprovació inicial plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’art. 2 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
5.Expedient 156/2022. Resolució escrits d’al·legacions. Segona aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU’91 de la clau 1 -nucli antic, per posar en valor el seu caràcter històric
6.Expedient 488/2024. Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOM’91 de normalització de les reserves per equipaments i els seus usos
7.Expedient 4829/2023.Ampliació termini presentació membres Consell Consultiu Municipal
8.Expedient 3058/2023. Acceptació renovació càrrec Patronat Fundació Arc de Sant Martí
9.Expedient 1643/2024. Creació i composició de la Comissió per la transició del canvi de model de recollida i reciclatge de residus
10.Expedient 2804/2017. Aprovació inicial de la derogació de l’Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les obres al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires (ORIMO)
11.Expedient 3270/2022. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol al terme municipi de Sant Esteve Sesrovires.
12.Expedient 1698/2024. Modificació Pressupost Ajuntament exp. 5/2024
13.Expedient 58/2019. Aprovació del desequilibri econòmic generat pel Projecte modificat 01 de la renovació de la xarxa d’aigua potable i sanejament dels carrers Joan Maragall, De la Creu, Canigó, Quatre Vents, Tramuntana i Passatge Oliveres, al tm. de Sant Esteve Sesrovires – Febrer 2024
14.Expedient 1391/2024. Alienació de la parcel·la resultant número 10.1 del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del SUD08-PI Can Margarit.
15.Expedient 1352/2024. Moció del Grup Municipal Socialista de suport a la pagesia i el món rural
Ratificació inclusió punt següent a l’ordre del dia
16.Expedient 1840/2024. Moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Sant Esteve i Més per la creació de places del Primer Cicle d'Educació Infantil
B) ACTIVITAT DE CONTROL
17.Informació Alcaldia
18.Donar compte Decrets d'Alcaldia
19.Donar compte aprovació Liquidació Pressupost exercici 2023
C) PRECS I PREGUNTES
20.Precs i preguntes
Darrera actualització: 24.04.2024 | 09:39