Consell Educatiu Muncipal

El Consell Educatiu Municipal és l’organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació i desenvolupament de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit municipal.

El Consell Educatiu Municipal de Sant Esteve Sesrovires serà consultat en relació a aquells aspectes que són competència de l’administració local en matèria d’educació. Realitzarà funcions d’assessorament, consulta, proposta i informació sobre qüestions de caràcter educatiu general i específic.

Competències

  1. Actuacions i normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i extraescolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.
  2. Actuacions que afavoreixen l’ocupació real de les places escolars, amb la finalitat de millorar el rendiment educatiu i, si s’escau, fer factible l’obligatorietat de l’ensenyament.
  3. L’emplaçament dels centres docents dins la demarcació municipal i consultes en general en relació a la construcció de centres i equipaments educatius.
  4. Elaboració, al final de cada curs escolar, d’una memòria d’actuació que serà tramesa al Servei Territorial del Departament d’Ensenyament abans del 30 de novembre després de ser aprovada pel Plenari del Consell Educatiu Municipal.
  5. Establiment de les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la conservació, la vigilància i el manteniment adequats dels centres docents, així com també aquells altres que s’estableixin amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’ensenyament.
  6. Foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, especialment pel que fa a l’adaptació de la programació a l’entorn immediat.
  7. Elaboració de propostes relatives als criteris de concessió de beques i ajuts.
Funcionament
El Consell Educatiu Municipal està integrat per representants dels diferents col•lectius relacionats amb el món educatiu: l’Ajuntament, mares i pares d'alumnes, professorat, els propis alumnes, directors/es dels centres públics, personal d’administració i serveis.
El Consell Educatiu Municipal estableix el seu funcionament a partir del Plenari, la Comissió Permanent i les Comissions.
El Consell Educatiu Municipal es compon de: President/a, Vicepresident/a, secretari/a i vocals.
Darrera actualització: 9.09.2015 | 12:47