Foment de la participació ciutadana

Servei que s’entén com el dret de la ciutadania d’intervenir, de manera individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació. Es caracteritza pel rol actiu i rellevant de la societat civil, la participació sobre qüestions de caràcter públic i la incidència en els resultats. Establiment de mecanismes, espais i processos generals de participació ciutadana per tal de consultar a la ciutadania sobre una determinada qüestió de competència pròpia del municipi.

Línies de servei:

  • Impuls de la Participació Ciutadana a nivell intern transversalment, i a la ciutadania en general
  • Suport al teixit associatiu
  • Creació de mecanismes de participació (consultes populars en totes les seves variants; referendàries, no referendàries de caràcter sectorial, dret de petició, iniciativa popular, audiències públiques i sessions del Ple Municipal.)
  • Ampliació d’espais de consells municipals;  Consell del Poble, Consells sectorials, territorials, comissions ciutadanes, taules o coordinadores d’entitats
  • Promoure processos participatius de caire general, pla estratègic – pressupostos participatius, i de caire sectorial

Persones destinatàries:

Ciutadania en general

Cost per l'usuari:

Gratuït

Equip tècnic:

Sagrario Jiménez López

Àrea responsable:

Regidoria de Participació Ciutadana